Make your own free website on Tripod.com

 

 

KOROMO.คีรี

 

พระบรมราโชวาท

 

ภาพภารกิจรัฐมนตรี ลงพื้นที่ อำเภอคีรีมาศ ในโอกาส ครม.สัญจรสุโขทัย

ภาพภารกิจรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ ในโอกาส ครม.สัญจรสุโขทัย

ภาพภารกิจรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ ในโอกาส ครม.สัญจรสุโขทัย

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
สรุปโครงการ
โครงการ (แยก)
แผนดูงาน/โครงการ
ภาพที่เกี่ยวข้อง
เศรษฐกิจพอเพียง

       


เขาหลวง

 


นายสุกิจ  เจริญรัตนกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ

นายศิริยศ  ร่มสุข
นายอำเภอคีรีมาศ

ทุ่งหลวง

 

 

คำขวัญอำเภอคีรีมาศ

เขาหลวง สูงเด่น เป็นสง่า
พระแม่ย่า ถิ่นกำเนิด เกิดเป็นศรี
แหล่งปั้นหม้อ ทอผ้า สรรพยาดี
เลิศประเพณี คีรีมาศ ประกาศนาม

 

รัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ
จังหวัดสุโขทัย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภาคราชการ  
ภาคเอกชน
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ฯ (SML) ร่าง โครงการแก้ปัญหาความยากจน ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย ห้ามเข้า

ร่าง นำเสนอบรรยายสรุป ฯ

สรุปการแก้ปัญหาความยากจน

   
 
 
 
 
ทีมงาน
ผู้ดูแล :  yooha05@yahoo.com