Make your own free website on Tripod.com

 

รม.
คีรี

พระบรมราโชวาท

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
นโยบายรัฐบาล
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมอำเภอคีรีมาศ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

 

ประเด็นที่ไม่เป็นทางการ
  1 หอเกียรติยศอำเภอคีรีมาศ  
  2 ปูมประวัติชุมชนท้องถิ่นคีรีมาศ  
  3 ประกาศความดีงามยามเกษียณ  
  4 ปู่ก๊อก ?  

     


ทุ่งหลวง

 


นายวันชัย  สุทิน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย


ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ


นายศิริยศ  ร่มสุข
นายอำเภอคีรีมาศ

น้ำตกสายรุ้ง

 

 

คำขวัญอำเภอคีรีมาศ

เขาหลวง สูงเด่น เป็นสง่า
พระแม่ย่า ถิ่นกำเนิด เกิดเป็นศรี
แหล่งปั้นหม้อ ทอผ้า สรรพยาดี
เลิศประเพณี คีรีมาศ ประกาศนาม

 
       
อำเภอ ราชการ เอกชน ท่องเที่ยว
ข้อมูลอำเภอคีรีมาศ ภาคราชการ   ภาคเอกชน อุทยานฯ เขาหลวง
หมายเลขโทรศัพท์บุคคลากร กระทรวงมหาดไทย
หนังสือพิมพ์
อุทยานฯป่าคา
หมายเลขโทรศัพท์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ กรมการปกครอง
โทรทัศน์
www เกี่ยวกับเขาหลวง
โครงการแก้ปัญหาความยากจน
กรมการพัฒนาชุมชน
ค้นหาเส้นทาง กทม.
www เกี่ยวกับเขาหลวง 2
โครงการพัฒนาศักยภาพ(SML) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   www เกี่ยวกับเขาหลวง 3
สรุปการแก้ปัญหาความยากจน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

www เกี่ยวกับเขาหลวง 4

จังหวัดสุโขทัย ศูนย์ประสานงาน ไข้หวัดนก   www เกี่ยวกับเขาหลวง 5
ห้ามเข้า สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฯ   www เกี่ยวกับเขาหลวง 6
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   www เกี่ยวกับเขาหลวง 7
สรุปโครงการครั้ง ครม.สัญจร สหกรณ์ออมทรัพย์ ปค.   www เกี่ยวกับเขาหลวง 8
  สำนักงานประชาสัมพันธ์ฯ   www เกี่ยวกับเขาหลวง 9
  สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย   www เกี่ยวกับเขาหลวง 10
  กพร.   www เกี่ยวกับเขาหลวง 11
  รัฐบาล    www เกี่ยวกับเขาหลวง 12
      www เกี่ยวกับเขาหลวง 13
      www เกี่ยวกับเขาหลวง 14
       

 

ตามหาผู้พิชิตฯ ในอดีต
 
   

 

 
กิจกรรมวันพิชิตยอดเขาหลวง
ด้านบน (เขาหลวง)
  1 พิชิตยอดเขาหลวง  
  2 ตามรอยพระร่วงเจ้าบนยอดเขาหลวง  
  3 สักการะพระแม่ย่าบนยอดเขาหลวง  
  4 แคมป์ไฟบนยอดเขาหลวง  
  5 ชมพระอาทิตย์ตกที่เขาพระแม่ย่า  
  6 ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานารายน์  
  7 เก็บขยะลงจากเขาหลวง  
       
               ด้านล่าง (สวนลุ่มสวนขวัญ)
  1 แข่งขันเต้นแอโรบิค  
  2 แข่งขันเปตอง  
  3 แข่งขันตามหา " สมุนไพรพระร่วง "  
  4 ประกวดวาดภาพ " เขาหลวงของเรา "    (รายละเอียด)  
  5 สินค้า OTOP  
  6 นันทนาการ และนิทรรศการอื่นๆ ตามสภาพ  

แผนผังไปเขาหลวง
xx

 

ทีมงาน